สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์

บัตรเครดิต รถลีมูซีน 2561 ฟรี! บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน

บัตรเครดิต รถลีมูซีน 2561 ฟรี! บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน
★ บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ เอกสิทธิ์พิเศษ ขึ้นเครื่องบิน บัตรเครดิต รถลีมูซีน ฟรี! บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน
อาชีพอิสระทําบัตรเครดิตได้ไหม การสมัครบัตรเครดิตสําหรับอาชีพอิสระ (Freelance)


★★★★★ บัตรเครดิต รถลีมูซีน 2561 ฟรี! บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน ★★★★★

ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ เอกสิทธิ์พิเศษ ขึ้นเครื่องบิน บัตรเครดิต รถลีมูซีน ฟรี! บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน

สมัครบัตรเครดิต

 

 

การสมัครบัตรเครดิต สำหรับคนทำงานอิสระ (Freelance)

Freelance หรือผู้รับงานอิสระ เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่ปัจจุบันมีคนนิยมทำกันมาก เพราะว่าเป็นอาชีพที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลาสูง สามารถบริหารจัดการเวลาเองได้ไม่ต้องยึดติดกับเวลาขององค์กรหรือหน่วยงาน แบบการทำงานประจำ อาชีพฟรีแลนซ์ยังเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีอีกด้วย หากว่าเรามีฝีมือจริงๆ เพราะจะมีงานเข้ามาจนรับกันไม่ไหวเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม การทำอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน ดังนั้นอาชีพนี้จึงสมัครบัตรเครดิตได้ยากมาก หรือไม่ได้เลย เพราะธนาคารจะมองว่าเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ มากกว่าผู้ทำอาชีพเป็นหลักแหล่ง มีรายได้แน่นอนเป็นเงินเดือน ดังนั้นการสมัครบัตรเครดิตทั่วไปนี่คงไม่ได้แน่นอน แต่ฟรีแลนซ์ สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตประเภทใช้เงินฝากค้ำประกันได้ครับ ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเตรียมเอกสาร ในการยื่นสมัครได้เลยดังนี้

เตรียมเอกสารการสมัครบัตรเครดิตสําหรับอาชีพอิสระ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารหลักที่ต้องใช้ในทุกประเภทของการทำธุรกรรม รวมถึงการทำบัตรเครดิตด้วย อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่มีบัตรดังกล่าว จะใช้เป็นสำเนาหนังสือเดินทางหรือ Passport แทน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ใช้ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของร้าน หรือมีการตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วนขึ้นมาเพื่อรับงานจากผู้จ้าง

– เอกสาร Statement ย้อนหลังประมาณ 6 เดือนขึ้นไป สามารถขอได้ที่ธนาคารซึ่งคุณเปิดบัญชีเงินฝากอยู่ (บัญชีที่ใช้ในการรับเงินค่าจ้าง)

– สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นโดยต้องเป็นเอกสาร ที่มีการคัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี ใช้ในกรณีที่เป็นกิจการที่เป็นการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

– เอกสาร Statement ของกิจการที่มีการจุดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป ใช้ในกรณีที่มีการทำธุรกิจ หรือรับงานโดยการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

– สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เป็นเอกสารที่มีการคัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หรือหนังสือขอจัดตั้งคณะบุคคล ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วน

– เอกสาร Statement ของห้างหุ้นส่วน ที่ใช้ในการรับเงิน ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

– เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งแสดงถึงข้อมูลรายได้ในปีล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

เมื่อเอกสารครบแล้ว ให้ทำการยื่นธนาคาร ที่มีการให้บริการบัตรเครดิตประเภทเอาเงินฝากค้ำประกัน บางธนาคารจะให้เปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารนั้นๆ ไปด้วยเลย และการอนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประวัติผู้ยื่นขอ รายได้ เป็นต้น การอนุมัติวงเงินของบัตรเครดิตแบบนี้ มักจะอนุมัติมากกว่าวงเงินประมาณ 95-100% คือ ถ้าคุณมีเงินฝากค้ำประกันที่ 50,000 บาท จะได้รับอนุมัติวงเงินที่ 47,500 – 50,000 บาท

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ใช้จ่ายสะดวก โปรโมชั่นมากมาย เช็ควงเงินง่าย สมัครเลย

สมัครออนไลน์